Rada rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA SACRÉ COEUR W TARNOWIE


Rozdział I
Postanowienia Ogólne


1. Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Przedszkola Sacré Coeur i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Członkowie Rady Rodziców są powoływani na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców. Każda grupa wybiera po trzech rodziców, którzy reprezentują daną grupę na zebraniach Rady Rodziców przedszkola.
3. Rada Rodziców powinna się składać z co najmniej 1 reprezentanta z każdej grupy.
4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący, który wybierany jest na pierwszym zebraniu wszystkich członków Rady.
5. Na pierwszym Zebraniu wybierany jest również sekretarz Rady, który odpowiada za dokumentację Rady Rodziców oraz protokołowanie jego posiedzeń.
6. Pierwsze zebranie Rady Rodziców odbywa się w miesiącu wrześniu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. Termin zebrania wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczona datą spotkania.
Kolejne zebrania organizowane są w miarę istniejących potrzeb.
7. Kadencja Rady trwa jeden rok.
8. Rada Rodziców współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i Organem Prowadzącym.

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców


Zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia
jakości pracy placówki i zaspokajanie potrzeb dzieci.
3. Pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola.
4. Pomoc organizacyjna i finansowa w podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów przedszkolnych.
5. Wspieranie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej dzieci.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i samorządem.
7. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.
8. Prezentowanie Dyrektorowi opinii rodziców na temat istotnych spraw dotyczących funkcjonowania przedszkola.

Rozdział III
Zasady działalności finansowej Rady


1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady ustala się na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.
4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę do końca października.
5. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków na dany rok.
6. Fundusze Rady mogą być przeznaczone na:
- zakup zabawek do przedszkola,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- dofinansowania do imprez okolicznościowych,
- zakup upominków dla dzieci.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


1. Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje tekst jednolity Regulaminu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia na zebraniu Rady Rodziców 21.09.2016 r.