RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU SACRÉ COEUR W TARNOWIE

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych Państwa dzieci oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Sacré Coeur w Tarnowie z siedzibą: ul. Pszenna 3, 33-101 Tarnów. Funkcję Administratora ochrony danych pełni: s. Bogusława Ochał – dyrektor placówki z którym można kontaktować się poprzez adres: pnznsj@gmail.com

2. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych, a Przedszkole Sacré Coeur w Tarnowie przetwarza dane osobowe w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola i świadczenia mu usług opiekuńczo-wychowawczych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2. Po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazane dane osobowe będą udostępniane osobom odpowiedzialnym za Przedszkole lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych maja wyłączenie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te również zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczenia.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym terminie.

8.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

9. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole Sacré Coeur w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. robienie zdjęć, nagrywanie filmów na przedszkolnych uroczystościach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym dziecka) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany.