Misja
 • W przedszkolu do każdego dziecka podchodzimy jako do istoty niepowtarzalnej, dostrzegając jego zdolności i starając się je rozwijać.
 • W szczególny sposób uwrażliwiamy dzieci na otaczające nas piękno i piękno w każdym człowieku. Poprzez liczne zajęcia artystyczne: plastyczne, techniczne, muzyczno-ruchowe, teatralne, poznawanie kultury regionalnej i środowiska społeczno-przyrodniczego, dzieci wyrażają swe wewnętrzne bogactwo i rozwijają swoje zainteresowania.
 • Dobrze przygotowany zespół pedagogiczno - wychowawczy, tworzy środowisko, w którym dzieci czują się przyjęte i kochane. Starając się odpowiadać na ich potrzeby, wybieramy w naszej pracy różnorodne formy wspierania rozwoju dziecka.

SWOJĄ PRACĘ OPIERAMY PRZEDE WSZYSTKIM NA:

 • Miłości do dziecka, która przejawia się w różnorakich okolicznościach: w trosce o zdrowie duszy i ciała, dbałości o naukę, wyrozumiałości, miłości nie wykluczającej stanowczości.
 • Szacunku dla dziecka, który realizujemy poprzez: codzienne życzliwe i serdeczne przyjęcie, postawę wzbudzającą zaufanie u dzieci, dostrzeganie każdego dziecka, życzliwe spojrzenie, które zauważa przede wszystkim pozytywy. Atmosferze radości i swobody, którą staramy się stwarzać poprzez pozostawianie dzieciom swobody w wyborze zabaw, przyjazne rozmowy i pożyteczne rady.

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Statucie Przedszkola Sacré Coeur,
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DZ. U. NR 168, poz 1324).

WIZJA PRZEDSZKOLA

Cele ogólne:

 • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy, Dzieci rozumieją i szanują podstawowe wartości, ogólnoludzkie i chrześcijańskie. Znają swoją godność Dziecka Bożego i potrafią wyrazić wiarę w Boga w modlitwie oraz w codziennych sytuacjach życiowych.

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

Przedszkole:

 • Realizuje swoje zadania opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne, w oparciu o założenia podstawy programowej oraz programy indywidualne, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków,
 • Prowadzi systematyczne obserwacje i diagnozy pedagogiczne, służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej dziecka, oraz zainteresowań wychowanków.
 • Informuje rodziców lub opiekunów o zauważonych postępach dziecka i ewentualnym podjęciu interwencji specjalistycznej,
 • Współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz poradnią logopedyczną,
 • Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres działań wychowawczych w pracy z dzieckiem,
 • Wychowuje w duchu katolickim poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniem z Bogiem,
 • Towarzyszy dziecku w drodze życia i wspomaga go w tworzeniu jego własnej, niepowtarzalnej osobowości w oparciu o wartości chrześcijańskie,
 • Pomaga dziecku w kształtowaniu w nim postawy człowieka uczciwego, prawego, dobrego, szanującego siebie i innych, pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg,
 • Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianiu dobrych
 • Pozwalanie na ponoszenie konsekwencji dokonywanych przez dzieci wyborów oraz uświadamianie, iż każdy ma prawo do popełniania błędów, które powinien wykorzystywać do stawania się lepszym człowiekiem.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie nauczyciele:

 • Przekazują informacje o dziecku, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
 • Zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności,
 • Dzielą się swoimi doświadczeniami na stronie internetowej przedszkola oraz w corocznie wydawanym biuletynie przedszkolnym,
 • Zapoznają rodziców z realizowanym programem, koncepcją i planem pracy,
 • Tworzą gazetki dla rodziców w holu przedszkola,
 • Udostępniają książki z biblioteczki przedszkolnej,
 • Organizują spotkania i szkolenia dla rodziców,
 • Wspierają rodziców w celu osiągnięcia gotowości podjęcia nauki w szkole przez dziecko.

W miarę możliwości przedszkole udziela rodzicom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Obejmuje ona m.in.:

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności dziecka,
 • wspieranie rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka,
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców

Dodatkowo, rodzice są aktywnie włączani w życie społeczności przedszkola poprzez:

 • Udział we wspólnych Mszach Św.,
 • Pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych, festynów,
 • Udział w zajęciach otwartych,
 • Sprawowanie opieki podczas wycieczek,
 • Aktywny udział w corocznie wystawianej bajce dla dzieci.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane i spójne.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Jest okazją do nauki gościnności i dobroci. Stwarza również sposobność do rozwoju duchowego oraz społeczno – emocjonalnego. Dlatego też nasze przedszkole prowadzi:

 • spotkania integracyjne z innymi placówkami oświatowymi,
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 • spotkania z ludźmi różnych zawodów, szkołami podstawowymi, instytucjami: Pocztą, Policją, strażą pożarną, Muzeum Okręgowym, Biblioteką, apteką, teatrem.

Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem w którym pielęgnowane są tradycje regionalne i postawy patriotyczne. Przedszkole bierze udział :

 • w organizowanych na terenie miasta przedsięwzięciach kulturalnych (ubieranie choinki na Rynku w Tarnowie, obchody słodkich urodzin miasta itp.);
 • odwiedzają Nas również przedstawiciele Gminy Miasta Tarnowa z okazji Święta Flagi oraz corocznie, 6. grudnia wręczają dzieciom słodkie upominki od Mikołaja.

Dzieci z naszego przedszkola często biorą udział w:

 • konkursach, festiwalach i przeglądach, organizowanych przez inne placówki oświatowe.

My sami także jesteśmy organizatorami

 • „Konkursu Piosenki wiosennej”, który na trwałe wpisał się w naszą tradycję.

Inne wypracowane przez nas tradycje, to:

 • Grillowanie w ogrodzie przedszkolnym,
 • Pasowanie na przedszkolaka,
 • Sadzenie i wykopki ziemniaków,
 • Czas Adwentu
 • Mikołajki,
 • Wspólne kolędowanie,
 • Wigilia
 • Bal karnawałowy,
 • Okolicznościowe Msze Święte,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Sprzątanie świata z okazji Dnia Ziemi,
 • Wycieczki integracyjne z rodzicami,
 • Wycieczki integracyjne wszystkich pracowników przedszkola,
 • Święto Rodziny,
 • Dzień Dziecka

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:
  -motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
  -umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  - umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  - umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  - umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  - umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
  - odpowiedni poziom samodzielności,
  - gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  -podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym;
 • przestrzega:
  - praw innych ludzi,
  - zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  - zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
 • dostrzega i szanuje:
  - potrzeby innych ludzi,
  - odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  - symbole narodowe,
  - środowisko naturalne;
 • nie obawia się:
  - występować publicznie,
  - dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  - wykazywać inicjatywy w działaniu,
  - prosić o radę lub pomoc.