Świetlica szkolna

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKI ŚWIETLICOWEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR  W TARNOWIE

 

1. Zapisów dziecka do świetlicy dokonują rodzice w sekretariacie szkoły.

2. Uczniowie są objęci opieką w świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 8.00 oraz po skończonych lekcjach do godz. 17.00.

3.  Dziecko przebywające na zajęciach opieki świetlicowej zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad dotyczących przede wszystkim:

- bezpieczeństwa pobytu na zajęciach,

- kulturalnego zachowania się,

- podstawowych zasad higieny osobistej,

- szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie sali do zajęć świetlicowych.

4. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem sali do zajęć świetlicowych odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

5. W przypadku zmiany danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka na zajęcia opieki świetlicowej rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym nauczycieli pracujących w świetlicy.

6.   Rodzice są zobowiązani do przekazania dziecka osobie sprawującej opiekę. Za moment przekazania dziecka uznaje się gest powitania z nauczycielem przez podanie ręki. Rodzic lub opiekun prawny odbierający dziecko jest zobowiązany zgłosić ten fakt nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły. Za moment pożegnania uznaje się gest podania ręki nauczycielowi.

7.  Opiekunowie zajęć świetlicowych nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione
w niej przedmioty osobiste uczniów. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły wartościowych przedmiotów.