Ubezpieczenie NNW 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa Sacré Coeur współpracuje z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali,
które ubezpiecza uczniów od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

ZAKRES UBEZPIECZENIA przedstawia poniższa tabela:

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA SUMA UBEZPIECZENIA
Śmierć wskutek wypadki komunikacyjnego 24 000,00 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu 15 000,00 zł

Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku

(w tym: rany skóry, oparzenia II stopnia i wyższe, odmrożenia, złamania, zwichnięcia, skręcenia, wstrząśnienia mózgu, uszkodzenia narządu słuchu i wzroku, utrata zębów stałych, oraz około 400 urazów i uszczerbków wymienionych w tabeli urazów dostępnych na stronie www.bezpieczny.pl)
 15 000,00 zł - 100 % SU
150,00 zł  - 1 % SU
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku (max. do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

30,00 zł /dzień
5 400,00 zł - SU

Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

(elementy wspomagające proces leczniczy: gorsety protezy, kule, stabilizatory, temblaki, aparaty ortopedyczne, aparaty słuchowe, oraz wózki inwalidzkie)
1 500,00 zł

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

- udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej po zdarzeniu,
- pobytu w szpitalu (z wyłączeniem świadczeń ponadstandardowych), badań, zabiegów (w tym zabiegów rehabilitacyjnych) i operacji (w tym niezbędnych operacji plastycznych mających na celu usunięcie oszpecenia wynikłego z nieszczęśliwego wypadku),
- nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
- transportu Ubezpieczonego z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala, ambulatorium lub lekarza, jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego uniemożliwia samodzielne dotarcie do szpitala lub ambulatorium;
1 500,00 zł

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

jedna z niżej wymienionych chorób:
a) cukrzyca
b) dystrofia mięśniowa
c) guzy środczaszkowe
d) inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP)
e) niewydolność nerek
f) niewydolność wątroby
g) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami
h) sepsa
i) śpiączka
j) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Prawo do świadczenia z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego poważnego zachorowania zostanie przyznane pod warunkiem, że:
- pierwsze zdiagnozowanie tego poważnego zachorowania miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz
- zdiagnozowanie nastąpiło przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia, a w przypadku cukrzycy przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 18. roku życia
1 000,00 zł

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (jednorazowa wypłata
świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni,
maksymalnie 2 świadczenia rocznie), w tym:

- COVID-19 (koronawirus) pobyt w szpitalu min.2 dni - łączna wysokość świadczenia
- COVID-19 (pobyt na OIOM) - dodatkowe świadczenie

200,00 zł

 

400,00 zł
200,00 zł

Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 2 000,00 zł

Ugryzienie przez kleszcza

-koszt wizyty u lekarza
-koszt badań na boreliozę
-koszt antybiotykoterapii

1 500,00 zł

do 500,00 zł
do 500,00 zł
do 500,00 zł

Wyczynowe uprawianie sportu

W zakres ochrony wchodzą m.in zajęcia szkolne oraz pozaszkolne: sporty walki, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, jazda konna, pływanie
w ramach ubezpieczenia

Pomoc psychologiczna (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)

600,00 zł

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (zakres obejmuje wyłącznie wychowanków)

500,00 zł

ŁĄCZNA SKŁADKA ZA OSOBĘ (PLN):

39,00 zł

 

W przypadku potrzeby skorzystania z odszkodowania należy kontaktować się z sekretariatem (tel. 14626-75-35), który udzieli informacji o danych Polisy oraz poda numer do przedstawiciela ubezpieczeniowego.