O nas

Szkoła Podstawowa Sacré Coeur jest szkołą katolicką, kształcącą uczniów w oddziałach 1 – 8, przygotowującą do kontynuowania nauki na dalszych poziomach kształcenia. Należy ona do Międzynarodowej Sieci Szkół Sacré Coeur, które łączy wizja wychowawcza św. Magdaleny Zofii Barat, założycielki Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa. Życzeniem św. Magdaleny Zofii było i pozostaje żywe do dziś, pragnienie, by każda osoba otwarła się na prawdę, miłość i wolność; aby odkryła sens własnego życia i poświęciła się dla innych, aby współpracowała w twórczy sposób nad przemianą świata oraz przyjęła zobowiązania płynące z żywej wiary.

RYS HISTORYCZNY

W Tarnowie przy ulicy Pszennej 3, siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur) od 1901 roku prowadziły działalność wychowawczą i edukacyjną zgodnie z charyzmatem Założycielki: „Ogarnięte miłością Jezusowego Serca (poprzez posługę wychowawczą) dążą do wzrostu osoby w jej godności dziecka Bożego /Konstutycje §7/. Tę posługę wychowawczą i edukacyjną siostry pełniły mimo trudności, przeszkód i zmieniających się okoliczności. W czasie I wojny światowej dom był poważnie zniszczony, ale już w 1916 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność. Podczas II wojny światowej pomieszczenia szkolne zamieniono na szpital, ale funkcjonowała szkoła powszechna, a od 1945 roku średnia szkoła rolnicza. Niestety w 1949 roku zostały one zamknięte przez władze PRL. Jednak działalność wychowawczą i edukacyjną siostry podejmowały w możliwym wymierzę mimo wszystko: rekolekcje młodzieżowe, roczny kurs kroju i szycia, a wreszcie założenie przedszkola 35 lat temu.

W październiku 2014 roku rodzice dzieci uczęszczających do tego przedszkola zwrócili się do Siostry Prowincjalnej Jolanty Ojczyk z prośbą o założenie szkoły podstawowej. Jako argumenty podawali bardzo pozytywne doświadczenia z pobytu dzieci w przedszkolu, wychowanie w zdrowej atmosferze religijnej opartej na miłości i zaufaniu do Pana Jezusa, wysoki poziom kształcenia, zaufanie do personelu bogate zaplecze dydaktyczne, profesjonalizm zarządzania, praktykę wspaniałych imprez, dostęp do zajęć pozalekcyjnych, stałe godziny zajęć oraz ogromny sentyment do tego miejsca. Siostra Prowincjalna po rozeznaniu , w dniu 30 kwietnia 2015 roku podjęła decyzję o otwarciu Szkoły Podstawowej.

Tuż po ogłoszeniu ten nowiny ruszyły w bardzo szybkim tempie działania przygotowawcze i organizacyjne. Po załatwieniu niezbędnych formalności w dniu 22 czerwca 2015 roku rozpoczęto pierwsze prace remontowe. Na potrzeby szkoły przeznaczono pomieszczenia na parterze budynku od strony wschodniej. Kierownikiem budowy został pan Henryk Matras (firma Budomat). Prace hydrauliczne wykonał pan Kazimierz

Zyguła (firma Installux), a elektryczne pan Piotr Hajdo (firma Elektron). Ze względu na ogrom zniszczenia pomieszczeń, które przez ponad 50 lat były użytkowane przez dawną szkołę rolniczą, zakres wykonywanych robót był duży, a czas krótki. Dzięki dobrej współpracy w/w firm wszystkie remonty i prace modernizacyjne zostały zakończone 25 sierpnia 2015 roku. W tym dniu w zakonnej kaplicy została odprawiona uroczysta Msza Święta na podziękowania za szczęśliwe ukończenie prac remontowych, którą sprawował ks. Adam Nita – proboszcz parafii katedralnej w Tarnowie. Po wykonaniu niezbędnych prac porządkowych i przygotowaniu sal lekcyjnych w dniu 1 września 2015 roku rozpoczęto rok szkolny.

O godzinie 8:00 została odprawiona uroczysta Msza Święta, którą celebrował J.E. ks. bp Stanisław Salaterski. W koncelebrze byli ks. Zbigniew Krzyszowski – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie, ks. Kazimierz Bonarek – proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich, ks. Andrzej Lisza – dyrektor Domu Księży emerytów w Tarnowie. Obecny był także diakon Kamil Pawlik, pochodzący z tutejszej parafii. Po Mszy Świętej, w której uczestniczyli: uczniowie klas pierwszych, ich rodzice, przedszkolacy z trzech najstarszych grup, Siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur z różnych Domów w Polsce na czele z s. prowincjalną Jolantą Ojczyk i zaproszeni gości wszyscy udali się przed wejście do szkoły. Tam po krótkiej części artystycznej nastąpiło przecięcie wstęgi przez ks. Biskupa, s. Prowincjalną, p. Urszulę Blicharz – dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty oraz poświęcenie szkoły.

W momencie przekraczania szkolnych progów przez przybyłych uczniów i gości zabrzmiał historyczny szkolny dzwon powieszony na klatce schodowej.

Edukację w dwóch oddziałach pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Sacré Coeur podjęło 25 dzieci.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Szkoły Sacré Coeur będzie człowiekiem żywej wiary scalającej całe jego życie. Mając rzetelną wiedzę adekwatną do poziomu kształcenia oraz zdolność krytycznego myślenia, będzie potrafił dokonać wyboru kierunku dalszego kształcenia. Dążąc do pełnego rozwoju, będzie świadomy wagi refleksji na temat problemów współczesnego świata, by zaangażować się twórczo na rzecz innych.

Jesteśmy świadome tego, że poprzez służbę wychowania uczestniczymy w misji Kościoła, która jest przedłużeniem dzieła Chrystusa. Ta służba wychowania i nauczania jest skierowana przede wszystkim do młodych i tych, którzy stanową przyszłość świata. Kierując się miłością Serca Jezusa, dążymy do wzrostu osoby ludzkiej, opierając się na Ewangelii i jej wymaganiach miłości, przebaczenia, sprawiedliwości oraz solidarności z ubogimi i zepchniętymi na margines.

Jedną z cech charakterystycznych świętej Magdaleny Zofii był jej duch wewnętrzny, zdolność do refleksji, do przemyśleń, do wewnętrznej asymilacji tego, co widziała, co słyszała, czego doświadczała.

Młody człowiek, zwłaszcza dzisiaj potrzebuje wewnętrznej integracji. Potrzebuje uczyć się, jak kształtować własne życie i jak nim kierować, scalając je wokół wartości, które umacniają w nim świadomość, że jest istotą godną szacunku, jedyną i niepowtarzalną, posiadającą jasne cele. Cele te motywują go do działania i pozwalają przekraczać ograniczenia oraz dążyć do pełni człowieczeństwa zgodnie z własnym powołaniem.

Kształtowanie cech, które każda osoba posiada, kształtowanie umysłu i serca poprzez wychowanie prowadzące ku pełni, jest drogą rozwoju i integracji wewnętrznej, wybraną przez św. Magdalenę Zofię Barat.

 

 

DROGĘ TĘ OPISUJĄ PRZYJĘTE PRZEZ NAS CELE WYCHOWAWCZE:

I. Wychowanie do osobistej i żywej wiary w Boga i jej integracji z życiem.
Prowadzimy do rozwoju wiary uczniów. W celu pogłębienia poczucia sensu życia, zachęcamy ich do refleksji nad doświadczeniem w świetle Pisma Świętego.

II. Wychowanie do integralnego wzrostu osoby, prowadzącego do podjęcia odpowiedzialności za własne życie.
Pomagamy uczniom w odkrywaniu ich darów i ograniczeń w celu scalenia wewnętrzne i zdobywania samodzielności.

III. Wychowanie do szacunku dla wartości intelektualnych i krytycznego spojrzenia na rzeczywistość.
Rozbudzamy w uczniach zamiłowanie do nauki oraz świadomość, że odbywa się ona także poza salą lekcyjną.

IV. Wychowanie do podjęcia zadań na rzecz drugiego człowieka.
Kształtujemy w uczniach postawę otwartości, odpowiedzialności i szacunku dla różnorodności. Dajemy możliwość doświadczenia wspólnoty i podjęcia działań w sytuacjach niesprawiedliwości.