Własne programy edukacyjne

Program własny z zakresu rozwijania zainteresowań i uzdolnień plastycznych „Twórczy przedszkolak”

Czas realizacji: październik 2023 – maj 2024 r.
Uczestnicy: grupa Misie
Realizatorzy: Ewa Faryj, Agnieszka Długosz
Opracowała: Ewa Faryj, Agnieszka Długosz

Cel główny: Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych.

Opis realizacji:
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka. Działania plastyczne pozwalają wydobyć to, co w dziecku ukryte i cenne. Nie powinny być nastawione na ładny efekt, powinny być okazją do eksperymentowania, twórczą przygodą i zabawą.W przedszkolu zajęcia plastyczne pełnią szczególną rolę kształtują i rozwijają wrażliwość na piękno kształtów i barw otaczającej rzeczywistości, wzbogacają aktywność umysłową, pobudzają wyobraźnię i wyzwalają inicjatywę twórczą. Kształtują również osobowość dziecka oraz wzbogacają jego przeżycia. Program własny „Twórczy przedszkolak” powstał z myślą o potrzebach naszej placówki, Przedszkola Sacré Coeur w Tarnowie. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, jest rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań dzieci.

 

Program własny "Muzyka dla Smyka"

Czas realizacji: kwiecień – czerwiec 2023 r.
Uczestnicy: grupa Pszczółki
Realizatorzy: Agnieszka Rybska
Opracowała: Agnieszka Rybska

Cel główny: Rozbudzanie zainteresowań muzycznych

Opis realizacji:
Muzyka obecna jest w życiu każdego człowieka. Pozwala na wyrażanie uczuć, czy też emocji. Jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny. Program „Muzyka dla Smyka” opiera się na elementach metody C. Orffa oraz aktywnego słuchania muzyki klasycznej Batti Strauss. DO form wychowania przedszkolnego wykorzystanych w projekcie należy zaliczyć: śpiewanie przy muzyce, gry na instrumencie, ruch przy muzyce, słuchanie oraz tworzenie muzyki. Programem objęte zostają wszystkie dzieci, bez względu na umiejętności i ich poziom uzdolnień.

Program własny „Nasze kąciki przyrodnicze” towarzyszący powitaniu wiosny w przedszkolu

czas realizacji: marzec 2023 r.
uczestnicy: dzieci z wszystkich grup przedszkolnych
realizatorzy: wszyscy nauczyciele
opracowały: Agnieszka Rybska, Anna Radlińska

Cel ogólny:

  • założenie w salach kącików przyrodniczych,
  • wykorzystanie kącików przyrodniczych do pełnienia funkcji edukacyjnej.

Opis realizacji:
   Równocześnie z przygotowaniem powitania wiosny, wychowawczynie gr. Pszczółki zaproponowały udział w projekcie przedszkolnym „Nasze kąciki przyrodnicze”, polegającym na założeniu w każdej sali kącika przyrodniczego. Kąciki przyrody to integralna część sali, są jednym z pomysłów na zainteresowanie dzieci otaczających je światem, roślinami, zwierzętami czy ekologią. Pełnią w salach nie tylko funkcje dekoracyjne, ale również poznawcze i edukacyjne.
   Pierwszym etapem programu było założenie kącika. Rośliny oraz materiał przyrodniczy został zebrany podczas spacerów lub przyniesiony przez dzieci. W każdej grupie zostały również zasadzone rośliny.
  Kolejnym etapem było prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oparciu o kąciki przyrodnicze. Były to zajęcia głównie o tematyce przyrodniczej, ale również z zakresu umiejętności matematycznych: materiał przyrodniczy był przeliczany, poddawany obserwacji badawczej, mierzony, ważony, porównywany oraz grupowany według określonej cechy.
   Dzieci zostały wdrożone do dbałości o założone kąciki – dyżurni podlewali rośliny, przerywali, przesadzali.

Program własny z zakresu rozwoju motoryki małej „Moje rączki to potrafią”.

Czas realizacji: luty – czerwiec 2023 r.
Uczestnicy: grupa Krasnale
Realizatorzy: Katarzyna Galas, Urszula Barnaś
Opracowała: Urszula Barnaś

Cel główny: Wyćwiczenie ułożenia dłoni, nadgarstka, palców do prawidłowego chwytu pisarskiego pisania i rysowania bez zwiększonego napięcia.

Opis realizacji:
Program „Moje rączki to potrafią” dotyczy terapii ręki, usprawnieniu motoryki małej. Jest to zagadnienie o niezwykle szerokim zakresie. Dotyczy zarówno usprawniania rąk (rozwój chwytu, kształtowanie sprawczości), jak również stymulacji sensorycznej w obrębie dłoni i rąk. Zajmuje się również obszarem grafomotoryki. Program z zakresu rozwoju ręki będzie poruszał następujące zagadnienia: Praca nad sprawnością ruchową w obszarze motoryki dużej jako punkt wyjścia do pracy nad postawą oraz obręczą barkową. Rozwijanie zręczności oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Rozwijanie orientacji w schemacie swojego ciała. Praca nad prawidłową postawą.
Wyćwiczenie prawidłowego ułożenia rąk podczas prac stolikowych. Zwalnianie napięcia stawowo- mięśniowego w obrębie obręczy barkowej. Usprawnianie stawu nadgarstkowego i palców rąk - ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. Usprawnianie ruchów rąk. Rozwijanie płynnych ruchów pisarskich. Ćwiczenia zmierzające do opanowania prawidłowego chwytu.

Program własny Wczesnej Nauki Czytania „Kocham czytać” oparty na podstawie metody symultaniczno-sekwencyjnej prof. J. Cieszyńskiej

Czas realizacji: listopad 2022 – czerwiec 2026
Uczestnicy: gr. Pszczółki oraz gr. Motylki (dzieci urodzone w 2019 r.)
Realizatorzy: Anna Radlińska, Agnieszka Rybska, Edyta Kilian, Katarzyna Gołębiowska,
Opracowała: Anna Radlińska

Cel główny: wykorzystanie metody symultaniczno-sekwencyjnej (sylabowej) jako przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania

Opis realizacji:
   Jednym z zadań wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki czytania. Każdy nauczyciel podejmuje działania zmierzające do rozwinięcie procesów myślowych dzieci, wybierając dogodną dla swoich wychowanków metodę nauki czytania. Jedną z nich jest metoda symultaniczno-sekwencyjna (sylabowa) prof. J. Cieszyńskiej, na podstawie której grupy Pszczółki i Motylki rozpoczęły wczesną naukę czytania. 
   Program wczesnej nauki czytania jest realizowany od listopada 2022 r. przez cały okres przebywania dzieci w przedszkolu – od trzylatków do sześciolatków. Został podzielony na kilka etapów: od wprowadzenia samogłosek, przez czytanie sylab otwartych oraz zamkniętych, aż po samodzielne czytanie tekstów.  Główną zasadą pracy jest powtarzanie – rozumienie – nazywanie. Powtarzanie, rozumienie i nazywanie to także kolejne etapy nabywania mowy przez dziecko. Naśladowanie tej drogi ma głębokie uzasadnienie rozwojowe. Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach wg porządku: od sylab otwartych do zamkniętych, od prymarnych do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do najmniej zróżnicowanych.
   Do tej pory grupy Pszczółki i Motylki poznały większość samogłosek. Dzieci różnicują obraz graficzny samogłosek, utożsamiają je z wybraną czynnością, np. płacz z samogłoską E. Wczesna nauka czytania odbywa się poprzez zabawę, nie jest działaniem głównym, a towarzyszy różnym zagadnieniem i tematom podejmowanych z grupą. Dzięki temu nauka czytania przebiega w sposób naturalny, dzieci opanowują umiejętności (nazywanie samogłosek) bez świadomości  nazywania procesu (nauka czytania).

Terapia ręki dla każdego – II edycja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego

Czas realizacji: wrzesień– maj 2023 r.
Uczestnicy: grupa Pszczółki
Realizatorzy: Agnieszka Rybska
Opracowała: Magdalena Sidor-Minorczyk , Niepubliczne Przedszkole Mała Akademia Odkrywcy w Ząbkach

Cel główny: Uwrażliwienie osób dorosłych na pewne aspekty w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci, zorganizowanie zabaw/ ćwiczeń/zajęć usprawniających motorykę małą.

Opis realizacji:
W projekcie biorą udział placówki z całej Polski: Projekt zawiera kluczowe obszary wspomagania w dążeniu do precyzji motoryki małej: Sprawność fizyczna, stabilizacja posturalna i stabilizacja kończyny górnej; Równowaga i mapa ciała; Napięcie mięśniowe; Funkcje wzrokowe; Koordynacja wzrokowo-ruchowa; Zmysł dotyku; Manipulacja; Dysocjacja palców i opozycja kciuka; Zabawy grafomotoryczne.

"Dookoła Polski" - projekt edukacyjny wydawnictwa Bliżej Przedszkola

Czas realizacji: październik – czerwiec 2023 r.
Uczestnicy: grupa Jeżyki
Realizatorzy: Agnieszka Głodek
Opracowała: Agnieszka Głodek na podstawie materiałów udostępnionych przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola

Cel główny: poszerzanie wiedzy o Polsce, a także o jej poszczególnych regionach.

Opis realizacji:
Jest to ogólnopolski projekt realizowany w przedszkolach. W ramach realizacji projektu Jeżyki podejmują różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Dzięki projektowi w dzieciach zaszczepiana jest idea lokalnego patriotyzmu, miłość do ojczyzny oraz kształtowane są postawy patriotyczne. Poznając kolejne najważniejsze miejsca każdego województwa Polski dzieciom towarzyszą własne wspomnienia z odbytych podróż, którymi chętnie dzielą się na tle grupy.

„Bajkowa podróż do krainy wartości” – program własny wspomagający kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno.

Czas realizacji: wrzesień 2022 – maj 2023
Uczestnicy: wszystkie grupy przedszkolne
Realizatorzy: wszyscy nauczyciele
Opracowanie: kolejno nauczyciele grup

Cel główny: kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Opis realizacji:
Projekt „Wartości w bajkach ukazane” jest częścią planu pracy opracowanego na rok 2022/2023. Wychowawcy kolejnych grup tworzą scenariusze, które są realizowane w każdej z grup przedszkolnych cyklicznie – co miesiąc. W tych działaniach literatura jest wykorzystywana do poszukiwania przez dzieci prawd moralnych, zrozumienia świata, umożliwienia kontaktu z pięknem i wywołania potrzeby obcowania z nim. Ukazywane są na  ich podstawie m.in. wartości takie jak: przyjaźń, poszanowanie pracy, tolerancja, szacunek.