Rada rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SACRÉ COEUR W TARNOWIE


Rozdział I
Postanowienia ogóle


§1
1. Reprezentacja rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie nosi nazwę „Rada Rodziców".
2. Rada Rodziców działa przy Szkole Podstawowej Sacré Coeur z siedzibą w Tarnowie przy ul. Pszennej 3.


§2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Sacré Coeur w Tarnowie,
2) Dyrektorze — należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie,
3) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie,
4) Radzie Rodziców (w skrócie RR) - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie,
5) Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku — należy przez to rozumieć odpowiednio Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Rady Rodziców,
6) Prezydium — należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie,
7) Komisji Rewizyjnej — należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Rodziców,
8) Radzie Oddziałowej — należy przez to rozumieć Dwójkę Klasową, wewnętrzny organ danej klasy, składający się z dwóch rodziców uczniów, wybierany w poszczególnych oddziałach klasowych,
9) Rodzicach — należy przez to rozumieć Rodziców i Opiekunów prawnych tych dzieci, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej Sacré Coeur w Tarnowie.

Rozdział II
Organizacja, zakres i przedmiot działania

§3

Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.
§4
1. Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.
2. RR działa na podstawie Statutu szkoły oraz Regulaminu Rady Rodziców.
3. Do Rady Rodziców nie mają zastosowania przepisy art. 53 i art. 54 ustawy o systemie oświaty.
4. Pracami RR i prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
5. Podstawowym zadaniem RR jest reprezentowanie interesów uczniów szkoły oraz ich rodziców.
6. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
7. RR jest organem opiniodawczym i wspierającym, realizującym swoje zadania w szczególności poprzez:
1) pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów szkoły,
2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły, poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi opinii w sprawach związanych z działalnością szkoły,
3) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej szkoły,
4) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,
5) gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych składek rodziców i wpłat z innych źródeł.
§5
1. Terenem działania Rady jest szkoła.
2. Rada może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań edukacyjnych, wychowawczych, formacyjnych lub opiekuńczych.


Rozdział III
Wybory do rad oddziałowych i utworzenie Rady Rodziców


§6
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców danego oddziału (klasy).
2. Zebranie klasowe rodziców na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym spośród siebie radę oddziałową składająca się z dwóch chętnych, zgłaszających się kandydatów tworzących — po akceptacji większości uprawnionych do głosowania rodziców — tzw. Dwójkę Klasową.
3. W głosowaniu jawnym rodzice głosują poprzez podniesienie ręki.
4. Wybory do rady oddziałowej nadzoruje oraz protokołuje wychowawca oddziału.
5. Wybrani członkowie do rad oddziałowych mogą być odwołani przez klasowe zebranie rodziców, które dokonuje ponownego wyboru swoich przedstawicieli.
§7
W skład Rady Rodziców wchodzą osoby tworzące poszczególne Dwójki Klasowe.
§8
1. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym Rada Rodziców wybiera:
1) Prezydium,
2) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny rodziców.
2. Prezydium Rady Rodziców składa się z czterech członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch osób.


Rozdział IV
Zadania rad oddziałowych


§9
1. Rada oddziałowa reprezentuje rodziców uczniów danego oddziału.
2. Rada oddziałowa może występować, w porozumieniu z wychowawcą uczniów, z wnioskami do Dyrektora oraz nauczycieli w sprawach istotnych dla uczniów.
3. Rada oddziałowa współdziała z wychowawcą oddziału w celu wykonywania zadań o charakterze klasowym oraz z przewodniczącym Rady Rodziców w celu wykonania zadań o charakterze ogólnoszkolnym.
Kadencja rady oddziałowej trwa jeden rok szkolny.


Rozdział V
Zadania i kompetencje Rady Rodziców


§10
1. Przewodniczący Rady Rodziców:
1) organizuje i kieruje pracami RR,
2) zwołuje i prowadzi posiedzenia RR,
3) reprezentuje RR na zewnątrz i wewnątrz szkoły,
4) przekazuje Dyrektorowi oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez RR,
5) monitoruje realizację oraz informuje RR o stopniu realizacji podjętych uchwał i decyzji,
6) podpisuje uchwały, decyzje oraz protokoły z zebrań RR.
2. Wiceprzewodniczący Rady Rodziców: pomaga przewodniczącemu oraz przejmuje obowiązki w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz Rady Rodziców: odpowiada za dokumentację RR i protokołowanie posiedzeń.
4. Skarbnik Rady Rodziców:
1) prowadzi dokumentację działalności finansowej RR,
2) organizuje zbiórkę wpłat rodziców na fundusz RR,
3) przygotowuje roczne sprawozdanie finansowe RR.
5. Komisja Rewizyjna: jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością prezydium. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności - opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego RR oraz wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez RR. Komisja Rewizyjna ma prawo wymagać od członków prezydium, osób wykonujących usługi na rzecz RR - składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw. Kontrolowani są zobowiązani udostępnić wszystkie dokumenty, dotyczące zakresu kontroli.
§11
1. Członek Rady Rodziców ma prawo do:
1) czynnego udziału w zebraniach RR,
2) składania wniosków i projektów uchwał,
3) udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach powołanych przez RR.
2. Członek Rady Rodziców zobowiązany jest do:
1) czynnego uczestnictwa w zebraniach RR i jej komisjach, do których został powołany,
2) nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu RR, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3) realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień RR.
3. Nieobecny członek RR na zebraniu, zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem, uchwałami i decyzjami przyjętymi na zebraniu.
§12
1. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły do:
1) Dyrektora,
2) organu prowadzącego szkołę,
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą,
4) samorządu uczniowskiego.
2. Rada Rodziców wykonuje swoje prace społecznie.


Rozdział VI
Organizacja pracy Rady Rodziców


§13
1. Rada Rodziców zbiera się nie rzadziej niż 3 razy w semestrze szkolnym.
2. Pierwsze zebranie RR zwołuje Dyrektor i przewodniczy mu do czasu wybrania przewodniczącego RR.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków RR w sposób mailowy lub telefoniczny, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie RR w trybie pilnym, najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
5. Zebranie RR zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na pisemny/mailowy wniosek poszczególnych rad oddziałowych lub Dyrektora.
6. W posiedzeniu RR może brać udział z głosem doradczym Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba oraz członkowie rady pedagogicznej
7. W zebraniach RR mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek RR.
8. Osoby zaproszone uczestniczą w tej części zebrania RR, która dotyczy ich zakresu spraw.
9. Osoby zaproszone, nie będące członkami RR, nie biorą udziału w głosowaniach.
§14
1. Porządek zebrania zatwierdza Rada Rodziców.
2. Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum).
3. Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie RR mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.
4. Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.
5. Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie RR.
§15
1. Wnioski i ustalenia RR przyjmowane są w drodze uchwał lub nieformalnych decyzji w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy regulaminowego składu RR.
3. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw". Pomija się głosy „wstrzymujące się".
4. Decyzje RR mogą także zapadać w sposób nieformalny pod warunkiem pełnej zgody wszystkich członków RR, także w toku bieżącego kontaktu członków RR za pośrednictwem poczty elektronicznej lub sms.
5. W przypadku uchwał, decyzji lub wniosków rozpatrywanych drogą mailową, przewodniczący informuje członków RR o ostatecznym terminie zakończenia głosowania lub zgłaszania uwag do rozpatrywanych uchwał, decyzji lub wniosków. Termin zgłaszania uwag nie może być krótszy niż 2 dni. Po tym czasie brak odpowiedzi, jest traktowany, jako głos „za" daną uchwałą, decyzją lub wnioskiem.
6. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków RR, głosowanie może odbyć się w trybie tajnym.
7. W głosowaniu tajnym członkowie RR głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza.
8. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków RR.
§16
Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem, Dyrektor zawiesza ich wykonanie.
§17
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.


Rozdział VII
Dokumentowanie zebrań


§18
Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół.
§19
1. Protokolantem zebrania jest sekretarz Rady Rodziców.
2. Protokół z zebrania Rady Rodziców powinien zawierać:
1) numer i datę zebrania,
2) wykaz obecnych Członków RR,
3) numery podjętych uchwał,
4) wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym, jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły,
5) zatwierdzony porządek zebrania,
6) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
7) przebieg zebrania,
8) treść zgłoszonych wniosków,
9) podjęte uchwały, decyzje i wnioski,
10) podpisy przewodniczącego i protokolanta.
§20
1. Protokoły z zebrań Rady Rodziców numerowane są w ramach roku szkolnego.
2. Treść uchwał lub decyzji Rady Rodziców wpisuje się w całości do protokołu.
3. Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Rodziców ma Dyrektor, upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.
4. Sporządzone, podpisane i przyjęte protokoły umieszcza się w księdze/segregatorze protokołów RR.
5. Za księgę/segregator protokołów RR oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji odpowiada sekretarz.
§ 21
1. Protokół z poprzedniego zebrania Rady Rodziców przyjmuje się na następnym zebraniu.
2. Przyjęte przez Radę Rodziców poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.
§ 22
1. Księga/segregator protokołów i inne dokumenty RR przechowywane są w szkole.
2. Księga/segregator protokołów opatrzona jest pieczęcią szkoły oraz podpisem Dyrektora.
3. Za przechowywanie księgi/segregatora protokołów Rady Rodziców odpowiedzialny jest Dyrektor.


Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców


§ 23
1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
1) z dobrowolnych składek rodziców uczniów,
2) z wpłat/darowizn od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
3) z dodatkowych wpływów z imprez organizowanych przez RR dla dzieci, rodziców i środowiska lokalnego,
4) z innych niż wyżej określonych.
2. RR podejmuje działania na rzecz pozyskania funduszy z innych źródeł.
§24
1. Wysokość składki na fundusz RR ustalana jest dla całej szkoły na początku każdego roku szkolnego.
2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców, to za drugie i kolejne dziecko składkę uiszcza się w wysokości połowy ustalonej składki.
3. Wydatkowanie środków RR odbywa się na podstawie „Planu wydatków w danym roku szkolnym" ustalanego przez RR na pierwszym posiedzeniu Rady.
§ 25
1. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rada Rodziców wyznacza osobę będącą skarbnikiem.
2. Skarbnik przechowuje zgromadzone fundusze i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Nadzór nad obsługą określoną w ust. 1 prowadzi prezydium oraz komisja rewizyjna.
4. Każdy wydatek musi być udokumentowany fakturą lub rachunkiem, a dokumenty te przechowuje skarbnik.
5. Na ostatnim zebraniu RR w danym roku szkolnym skarbnik przedstawia sprawozdanie z wydatkowania funduszy RR.


Rozdział IX
Postanowienia końcowe


§ 26
1. Członkowie RR, prezydium, komisji rewizyjnej niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
2. Na miejsce odwołanych członków RR wybiera się nowych.
§ 27
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga RR w drodze uchwały.
§ 28
Zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej w drodze zatwierdzonej uchwały RR.
§ 29
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. z dniem 21 listopada 2016 roku.