Organizacja egzaminu

Informacje o egzaminie

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

 • 23 maja 2023 (wtorek), godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (180 minut czas przedłużony)
 • 24 maja 2023 (środa), godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (150 minut czas przedłużony)
 • 25 maja 2023 (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (135 minut czas przedłużony)

Termin dodatkowy:

 • język polski – 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00

Przedłużenie czasu trwania egzaminu jest stosowane w przypadku dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu dla ucznia.

Przebieg egzaminu

W dniu egzaminu uczniowie przed godz. 9:00 udają się do przypisanych im sal (lista uczniów wywieszona jest na drzwiach sali, w której będą pracować). Podczas wejścia uczniów do sali nauczyciel nadzorujący losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pisać egzamin.

Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu (np. 1 uczeń w osobnej sali) oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu, wówczas miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego.)

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany, a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca przy wyznaczonym stoliku zostaną rozdane zdającym (opisane kodem ucznia oraz numerem PESEL) koperty z kodami kreskowymi przygotowanymi przez OKE. Koperta będzie używana przez wszystkie dni egzaminu.​ Każdego dnia egzaminu uczniowie używają dwóch naklejek (dwóch kodów kreskowych).

Zdający powinni sprawdzić prawidłowość swoich danych na kodach i w razie błędu zgłosić to członkowi zespołu nadzorującego.

Arkusz egzaminacyjny we wszystkich przedmiotach ma taką samą budowę – zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

Uczniowie nie odrywają karty odpowiedzi. Instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym na pierwszych stronach.

Przed rozpoczęciem egzaminu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (w tym na karcie odpowiedzi), zdający wpisuje swój kod, numer PESEL oraz umieszcza otrzymane od członków zespołu nadzorującego naklejki z kodem kreskowym.

Przed umieszczeniem naklejki zdający sprawdza na niej poprawność numeru PESEL oraz zgodność wskazanego typu arkusza z typem na tytułowej stronie arkusza. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Naklejka umieszczana jest na zeszycie egzaminacyjnym oraz na karcie odpowiedzi.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich:

 • o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty (zakaz używania telefonów lub innych narzędzi telekomunikacyjnych),
 • o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
 • o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

Nauczyciel w obecności ucznia sprawdza, czy zostały zaznaczone odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, natomiast po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy,
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie),
 • po upływie dodatkowego czasu nakazuje zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Co można mieć ze sobą podczas egzaminu ósmoklasisty?

Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
Uczniowie do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach (zob. zakładka Komunikaty):

 • w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych)
 • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 • uczniowie mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

Wyniki egzaminu i wgląd do prac

Zdający może sprawdzić wyniki, jakie uzyskał z egzaminu z każdego przedmiotu (zarówno wynik ogólny, jak i wynik za rozwiązanie każdego zadania) w systemie informatycznym ZIU dostępnym pod adresem: https://ziu.gov.pl/login. Login oraz hasło do logowania przekazuje zdającemu dyrektor szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu ósmoklasisty. Wyniki będą udostępnione w ZIU 3 lipca 2023 r.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.